Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümünde başlıca hangi şikayetleri olan hastalar değerlendirilir?

Göğüs Hastalıkları Bölümünde başlıca aşağıdaki solunum sistemi şikayetlerinden bir ya da daha fazlasına sahip hastalar değerlendirilir.

Solunum sistemine ait şikayetler;

Öksürük,

Nefes darlığı,

Balgam çıkarma,

Kanlı balgam çıkarma,

Göğüs ağrısı

Solunum sistemi şikayetlerine aşağıda görülen tüm vücuda ait (sistemik) diğer şikayetlerden bir ya da daha fazlası eşlik edebilir.

Başlıca sistemik şikayetler;

Ateş,

Çabuk yorulma

Halsizlik, bitkinlik

İştahsızlık

Kilo kaybı,

Gece terlemesi’dir.

Bundan başka öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı gibi solunum sistemi şikayetleri ön planda olmayan ancak yukarıda bahsedilen ateş, çabuk yorulma halsizlik, kilo kaybı, gece terlemesi gibi sistemik şikayetlerden bir ya da daha fazlasına sahip olan bazı hastalar da göğüs hastalıkları bölümünde değerlendirilmektedir. Bu grup hastalarda solunum sistemi şikayetleri olabilse de sistemik şikayetler ön plandadır. Atipik pnömoniler, tüberküloz ve sarkoidoz hastalığının bazı form ya da klinik görünümleri bu duruma örnek olarak verilebilir.

Göğüs Hastalıkları Bölümünde değerlendirilen hastalara başlıca hangi tanılar konulmaktadır?

Göğüs Hastalıkları Bölümünde değerlendirilen hastalara başlıca aşağıdaki tanılar konulmaktadır;

-Üst solunum yolu enfeksiyonu

-Akut bronşit

-Pnömoni (zatürre)

-Bronşiyal astım

-Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH)

Amfizem-Kronik bronşit

-Akciğer kanserleri

-Plevra (akciğer zarı) hastalıkları

-Pulmoner tromboemboli

-Akciğer tüberkülozu, Plevra tüberkülozu, Lenf nodu tüberkülozu

-Bronşektazi

-İnterstisyel akciğer hastalıkları

Sarkoidozis

İdiopatik pulmoner fibrozis ve diğer interstisyel pnömoniler

Romatizmal hastalıkların akciğer tutulumları

Toz ya da zehirli maddelerin solunması sonucunda ortaya çıkan akciğer hastalıkları

İlaç yan etkisi olarak ortaya çıkan akciğer hastalıkları

Nadir görülen interstisyel akciğer hastalıkları

Alveol içine kanama sendromları,

Akciğerin hava kistleriyle karakterize hastalıkları

Eozinofilik pnömoniler

-Nadir görülen diğer akciğer hastalıkları

Pulmoner hipertansiyon

Kistik fibrozis

Paraziter akciğer hastalıkları

– Uykuda solunum bozuklukları

Tıkayıcı uyku apne sendromu

Santral uyku apne sendromu

Göğüs Hastalıkları Bölümünde değerlendirilen hastalara tanı koymada izlenen yaklaşım genel olarak nasıldır?

Yukarıdaki hastalıkların tanısında hastalar öncelikle şikayetleri, öyküleri ve fizik muayene bulguları ile birlikte değerlendirilirler. Daha sonra gerekli görülen diğer tetkikler yapılır.

Göğüs Hastalıkları Bölümüne başvuran hemen hemen her hastadan akciğer grafisi (filmi) tetkiki istenir.

Nefes darlığı yakınması olan hastalardan solunum fonksiyon testleri tetkiki istenir.

Gerekli görülen olgulardan bilgisayarlı toraks tomografisi tetkiki istenir.

Bilgisayarlı toraks tomografisi istenen olgular başlıca ;

Akciğer kanseri,

Pulmoner tromboemboli,

İnterstisyel akciğer hastalıkları,

Bronşektazi olmasından kuşkulanılan olgulardır.

İlaçlı (kontrastlı), ilaçsız (kontrastsız), ince kesitli, çok kesitli gibi farklı çeşitleri olan bilgisayarlı toraks tomografisi, yukarıdaki hastalıklara sahip olduğu düşünülen olgular dışında da gerekli görülen tüm olgulardan istenen bir tetkiktir. Pulmoner tromboemboli tanısında, kontrastlı ve çok kesitli bir bilgisayarlı toraks tomografisi yöntemi olan, pulmoner arterlere yönelik BT anjiyografi tetkiki kullanılır.

Başlıca akciğer tümörleri ve interstisyel akciğer hastalıkları tanısında olmak üzere kanlı balgam çıkarma, kronik öksürük sebebi araştırılması gibi birçok durumda uygulanan tanısal bir işlem ise fiberoptik bronkoskopi işlemidir. Genellikle lokal anestezi, sedasyon ve kardiyak monitarizasyon eşliğinde yapılan bu işlem soğuk ışık kaynağı içeren fiberoptik özelliği olan bir cihaz ile yapılır. Bronkoskopi işlemi ile başlıca trakea ve bronşlar ile akciğerlerin segment ve subsegment denilen bölümlerin girişleri gözlenir/incelenir. Gerekli görülen durumlarda incelenen yerlerden biyopsi ve/veya lavaj (yıkama sıvısı) alınır. Bazı hastalarda akciğer dokusundan biyopsi alınır.

Horlama, tanıklı apne, gündüz aşırı uyku hali gibi semptomlarla karakterize olan uyku apne sendromunun ve diğer uykuda solunum bozukluğu hastalıklarının

 

MAKALELER

AKCİĞER NODÜLLERİ
ASTIM
KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH)
NEFES DARLIĞI
ÖKSÜRÜK
SİGARADAN KURTULMAK

Choose Your Schedule